ماهندرا هولدايز اند ريزورتس انديا لتد
Mahindra Holidays and Resorts India Ltd.